ประวัติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดิมชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าฝึกหัดครูนครสวรรค์” ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2508 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตที่ ต.66/2508 และจดทะเบียนสมาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ ลำดับที่ จ.20 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2508 โดย นายสละ โพธิ์บุญ นายบุญเทียม ไกรโชค และนายสุเทพ บุญมี เป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้ง และให้เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับสมาคมที่ตั้งขึ้น

Получить на выгодных условиях кредит без контактных лиц на карту или круглосуточный микрозайм в Украине.

Отримати без зайвих документів і довідок позику вночі готівкою у відділенні банку або МФО України.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

Как получить займ онлайн срочно без официального места работы? Быстрый кредит выдают в МФО.

คณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วย

1. นายสละ โพธิ์บุญ         
นายกสมาคมฯ
2. นายบุญเทียม  ไกรโชค
อุปนายกสมาคมฯ
3. นายสุเทพ  บุญมีเลขานุการ
4. นายเติม จันทะชุมเหรัญญิก
5. นายทวี มีระเสนผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายเอก แสงสว่างนายทะเบียน
7. น.ส.วิริยา อินทุวงศ์ปฏิคม
8. นายธำรง พรหมศิลาสาราณียกร
9. นายประเทือง สีแตงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10. นายเชาว์ ปิยสุทธิ์เจ้าหน้าที่สันทนาการและสวัสดิการ
11. นายสังวาลย์ พงษ์สวัสดิ์                     เจ้าหน้าที่จัดหาทุน
12. นายประยุทธิ์ เกิดนวลเจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม
13. นายประหยัด ศิริภาพเจ้าหน้าที่สถานที่และพัสดุ
14. นายประยงค์ สาระกิจ                       เจ้าหน้าที่การกีฬา
15. นายบุญเลี้ยง ชินคำที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อของสมาคม

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของสมาคมมาเป็นลำดับ จาก สมาคมศิษย์เก่าฝึกหัดครูนครสวรรค์ มาเป็น สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครสวรรค์ และเปลี่ยนมาเป็น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มาตามยุค ตามสมัย จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
  2. เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้า และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  3. เพื่อจัดสวัสดิการ และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
  4. เพื่อส่งเสริม และร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
  5. สมาคมจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

จำนวนสมาชิก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 มีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุง หรือค่าสมัครตลอดชีพ (500 บาท) เป็นสมาชิกถาวร จำนวน 332 คน และมีสมาชิกเป็นบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 20,249 คน

การเงินและทรัพย์สิน

ปัจจุบันสมาคมฯ ไม่มีอาคารถาวร ได้ใช้สถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดให้ ณ อาคาร 5 มีเงินฝากไว้กับสถาบันทางการเงิน ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 3,352,459.37 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)